Сигурни ли сте?
Грешка
Проблем в комуникацията със сървъра. Моля уведомете администратор
Централен депозитар 2017- 2021
Status: StandBy
Добре дошли в CSDLEI

ПРИСВОЯВАНЕ НА LEI

Присвояването и поддържането на LEI се извършва от KDD-LEI, в съответствие с регулаторните и процесуални изисквания на GLEIF и Общите условия на KDD-LEI. Централен депозитар, на договорна основа, действа в качеството си на Регистрационен агент (РА) с обхват на дейността приемане на исканията и придружаващите документи, проверка на тяхната коректност спрямо изискванията за тяхното съдържание. В съответствие с тези функции част от разпоредбите на Общите условия се реализират посредством системата на Централен депозитар, в т. ч. приемането на заявленията за издаване, трансфер и / или поддържане на LEI, заплащане на съответните такси и др.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Заявка /Request/ за присвояване на LEI. Заявките са 2 вида – за юридическо лице /ЮЛ/ и за фонд. По съдържание са почти идентични. Заявките са публикувани на сайта https://lei.csd-bg.bg във формат word, могат да се запазят като файл на компютър и да се попълват. Попълнените и подписани заявки и придружаващите документи се изпращат до Централен депозитар по следните начини:

  • да се изпрати сканирано копие на попълнената и подписана заявка по електронната поща lei@csd-bg.bg
  • да се представят на хартиен носител в офиса на ЦД
  • да се изпратят по пощата

Придружаващи документи - Документи, потвърждаващи съществуването на отношения предприятие-майка и дъщерно дружество – в зависимост от конкретния случай това могат да бъдат консолидиран финансов отчет /съответна негова част/, регулаторни документи, договори и др. В случаите, когато има основания ЮЛ да не разкрива подобни отношения, се посочват/представят съответните регулаторни изисквания, правни норми, договори и др.

Копие от документ за платена такса.ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСВОЯВАНЕ / ПОДДРЪЖКА / ПРЕНОС И ПОДДРЪЖКА НА LEI

Наименованието на ЮЛ (Фирма / Legal Name: ….) се изписва на кирилица, на ред ( Друго наименование на юридическото лице/ Other Entity Names:..) наименованието на ЮЛ се изписва на латиница.

Всички останали данни се изписват с латиница, а поясненията /когато се налагат такива/ се пишат на английски език. Това се налага поради обстоятелството, че LEI е система за идентификация в световен мащаб, за целите на което се използва латиница.

Задължително се попълват всички реквизити и сегменти от заявлението.

Документите, които в оригинал са на български език, следва да бъдат придружени с превод на английски език

ЮЛ могат да подават заявление за присвояване на LEI само в един LOU, респ. негов РА. Това условие подлежи на стриктна проверка. След присвояването на код ЮЛ нямат ограничения, ако желаят да прехвърлят поддръжката на вече присвоения код в друг LOU.

Таксата за присвояване на LEI e една и включва присвояването на кода и неговата поддръжка за срок от една година. За всяка следваща година се заплаща такса за поддръжка. Не е допустимо събирането на две отделни такси при присвояването на код – една за присвояване на кода и втора за поддръжка през първата година.

Попълване на заявката:

  • Отваряте съответната заявка от сайта https://lei.csd-bg.bg/ и запазвате формуляра с име, формирано по следния начин: ЕИК-request1. Пример: 123456789-request1.
  • Попълвате заявката. Същата се подписва от представляващия ЮЛ, това се отразява в края на формата:
  • да се изпратят по пощата

Дата / Date:

Име и презиме на представляващия и подпис

Name and surname of the authorised person representative and his signature

e-mail

telephone

КАК СЕ ИМЕНУВАТ ФАЙЛОВЕТЕ, КОИТО СЕ ИЗПРАЩАТ ПО ЕЛЕКТОННАТА ПОЩА

Името на файла се формира по следния начин:

ЕИК/идентификационен номер от ТР/ + вид документ, разделени с тире

Пример:

123456789-заявление. - сканирано копие на заявление

123456789-kfo1. - сканирано копие на консолидиран финансов отчет

123456789-такса - копие на документ за платена такса

Или ЕИК/идентификационен номер от ТР/ + пореден номер, разделени с тире

123456789-01. / 123456789-02. / 000569821-03.

Или ЕИК/идентификационен номер от ТР/ + пореден номер, разделени с тире

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ

За издаване / поддържане на LEI код, считано от 01/02/2021 год. се заплащат следните такси с включен ДДС:

  • за присвояване на LEI код – 210,00 лв.с вкл. ДДС
  • за поддръжка / пренос и поддръжка – 129,00 лв. с вкл. ДДС

Таксите се заплащат към ЦД АД по следната банкова сметка:

Банка: Обединена българска банка АД, клон “Св. София”

IBAN: BG32 UBBS 7827 1013 6179 05

BIC: UBBSBGSF

Основание за плащане: ЕИК на Дружеството, такса ЛЕИ код

Таксите за заявки подадени чрез упълномощен ИП, член на ЦД АД се удържат от сметката за сетълмент такси.

За въпроси относно издаването на LEI кодове:

тел: (+359 2) 939 19 88

тел: (+359 2) 939 19 81

e-mail: lei@csd-bg.bg

Присвояването и поддържането на LEI - НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ