Сигурни ли сте?
Грешка
Проблем в комуникацията със сървъра. Моля уведомете администратор
Централен депозитар 2017- 2024
Добре дошли в CSDLEI

ПРИСВОЯВАНЕ НА LEI

Присвояването и поддържането на LEI се извършва от KDD-LEI, в съответствие с регулаторните и процесуални изисквания на GLEIF и Общите условия на KDD-LEI. Централен депозитар, на договорна основа, действа в качеството си на Регистрационен агент (РА) с обхват на дейността приемане на исканията и придружаващите документи, проверка на тяхната коректност спрямо изискванията за тяхното съдържание. В съответствие с тези функции част от разпоредбите на Общите условия се реализират посредством системата на Централен депозитар, в т. ч. приемането на заявленията за издаване, трансфер и / или поддържане на LEI, заплащане на съответните такси и др.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Заявка /Request/ за присвояване на LEI. Заявките са 2 вида – за юридическо лице /ЮЛ/ и за фонд. По съдържание са почти идентични. Заявките са публикувани на сайта https://lei.csd-bg.bg във формат word, могат да се запазят като файл на компютър и да се попълват. Попълнените и подписани заявки и придружаващите документи се изпращат до Централен депозитар по следните начини:

  • да се изпрати сканирано копие на попълнената и подписана заявка по електронната поща lei@csd-bg.bg
  • да се представят на хартиен носител в офиса на ЦД
  • да се изпратят по пощата

Придружаващи документи - Документи, потвърждаващи съществуването на отношения предприятие-майка и дъщерно дружество – в зависимост от конкретния случай това могат да бъдат консолидиран финансов отчет /съответна негова част/, регулаторни документи, договори и др. В случаите, когато има основания ЮЛ да не разкрива подобни отношения, се посочват/представят съответните регулаторни изисквания, правни норми, договори и др.

Копие от документ за платена такса.ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСВОЯВАНЕ / ПОДДРЪЖКА / ПРЕНОС И ПОДДРЪЖКА НА LEI

Наименованието на ЮЛ (Фирма / Legal Name: ….) се изписва на кирилица, на ред ( Друго наименование на юридическото лице/ Other Entity Names:..) наименованието на ЮЛ се изписва на латиница.

Всички останали данни се изписват с латиница, а поясненията /когато се налагат такива/ се пишат на английски език. Това се налага поради обстоятелството, че LEI е система за идентификация в световен мащаб, за целите на което се използва латиница.

Задължително се попълват всички реквизити и сегменти от заявлението.

Документите, които в оригинал са на български език, следва да бъдат придружени с превод на английски език

ЮЛ могат да подават заявление за присвояване на LEI само в един LOU, респ. негов РА. Това условие подлежи на стриктна проверка. След присвояването на код ЮЛ нямат ограничения, ако желаят да прехвърлят поддръжката на вече присвоения код в друг LOU.

Таксата за присвояване на LEI e една и включва присвояването на кода и неговата поддръжка за срок от една година. За всяка следваща година се заплаща такса за поддръжка. Не е допустимо събирането на две отделни такси при присвояването на код – една за присвояване на кода и втора за поддръжка през първата година.

Попълване на заявката:

  • Отваряте съответната заявка от сайта https://lei.csd-bg.bg/ и запазвате формуляра с име, формирано по следния начин: ЕИК-request1. Пример: 123456789-request1.
  • Попълвате заявката. Същата се подписва от представляващия ЮЛ, това се отразява в края на формата:
  • да се изпратят по пощата

Дата / Date:

Име и презиме на представляващия и подпис

Name and surname of the authorised person representative and his signature

e-mail

telephone

КАК СЕ ИМЕНУВАТ ФАЙЛОВЕТЕ, КОИТО СЕ ИЗПРАЩАТ ПО ЕЛЕКТОННАТА ПОЩА

Името на файла се формира по следния начин:

ЕИК/идентификационен номер от ТР/ + вид документ, разделени с тире

Пример:

123456789-заявление. - сканирано копие на заявление

123456789-kfo1. - сканирано копие на консолидиран финансов отчет

123456789-такса - копие на документ за платена такса

Или ЕИК/идентификационен номер от ТР/ + пореден номер, разделени с тире

123456789-01. / 123456789-02. / 000569821-03.

Или ЕИК/идентификационен номер от ТР/ + пореден номер, разделени с тире

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ

За издаване / поддържане на LEI код, считано от 09/05/2024 год. се заплащат следните такси с включен ДДС:

  • за присвояване на LEI код – 270,00 лв.с вкл. ДДС
  • за поддръжка / пренос и поддръжка – 160,00 лв. с вкл. ДДС

Таксите се заплащат към ЦД АД по следната банкова сметка:

Банка: Обединена българска банка АД, клон “Св. София”

IBAN: BG32 UBBS 7827 1013 6179 05

BIC: UBBSBGSF

Основание за плащане: ЕИК на Дружеството, такса ЛЕИ кодЗа въпроси относно издаването на LEI кодове:

тел: (+359 2) 939 19 88

тел: (+359 2) 939 19 81

e-mail: lei@csd-bg.bgПрисвояването и поддържането на LEI - НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ