Добре дошли в
CSDLEI

Присвояване на LEI

Присвояването и поддържането на LEI се извършва от KDD-LEI, в съответствие с регулаторните и процесуални изисквания на GLEIF и Общите условия на KDD-LEI. Централен депозитар, на договорна основа, действа в качеството си на Регистрационен агент (РА) с обхват на дейността приемане на исканията и придружаващите документи, проверка на тяхната коректност спрямо изискванията за тяхното съдържание. В съответствие с тези функции част от разпоредбите на Общите условия се реализират посредством системата на Централен депозитар, в т. ч. приемането на заявленията за издаване, трансфер и / или поддържане на LEI, заплащане на съответните такси и др.

Необходими документи

Заявка /Request/ за присвояване на LEI.

Заявките са 2 вида – за юридическо лице /ЮЛ/ и за фонд. По съдържание са почти идентични. Заявките са публикувани на сайта https://lei.csd-bg.bg във формат word, могат да се запазят като файл на компютър и да се попълват. Попълнените и подписани заявки и придружаващите документи се изпращат до Централен депозитар по следните начини:

 • Да се изпрати сканирано копие на попълнената и подписана заявка по електронната поща lei@csd-bg.bg
 • Да се представят на хартиен носител в офиса на ЦД
 • Да се изпратят по електронната поща на следния адрес: lei@csd-bg.bg
 • Придружаващи документи - Документи, потвърждаващи съществуването на отношения предприятие-майка и дъщерно дружество

  в зависимост от конкретния случай това могат да бъдат консолидиран финансов отчет /съответна негова част/, регулаторни документи, договори и др. В случаите, когато има основания ЮЛ да не разкрива подобни отношения, се посочват/представят съответните регулаторни изисквания, правни норми, договори и др

  Копие от документ за платена такса

  Попълване на заявление за присвояване / поддръжка / пренос и поддръжка на LEI

  Наименованието на ЮЛ (Фирма / Legal Name: ….) се изписва на кирилица, на ред (Друго наименование на юридическото лице/ Other Entity Names:..) наименованието на ЮЛ се изписва на латиница.

  Всички останали данни се изписват с латиница, а поясненията /когато се налагат такива/ се пишат на английски език. Това се налага поради обстоятелството, че LEI е система за идентификация в световен мащаб, за целите на което се използва латиница.

  Задължително се попълват всички реквизити и сегменти от заявлението.

  Документите, които в оригинал са на български език, следва да бъдат придружени с превод на английски език

  ЮЛ могат да подават заявление за присвояване на LEI само в един LOU, респ. негов РА. Това условие подлежи на стриктна проверка. След присвояването на код ЮЛ нямат ограничения, ако желаят да прехвърлят поддръжката на вече присвоения код в друг LOU.

  Таксата за присвояване на LEI e една и включва присвояването на кода и неговата поддръжка за срок от една година. За всяка следваща година се заплаща такса за поддръжка. Не е допустимо събирането на две отделни такси при присвояването на код – една за присвояване на кода и втора за поддръжка през първата година.

  Попълване на заявката:

 • Отваряте съответната заявка от сайта https://lei.csd-bg.bg/ и запазвате формуляра с име, формирано по следния начин: ЕИК-request1. Пример: 123456789-request1.
 • Попълвате заявката. Същата се подписва от представляващия ЮЛ, това се отразява в края на формата
 • Да се изпратят по електронната поща на следния адрес: lei@csd-bg.bg
 • Дата
  Име и презиме на представляващия и подпис
  Име и фамилия на упълномощеното лице и неговият подпис
  E-mail
  Телефон

  Как се именуват файловете, които се изпращат по електонната поща

  Името на файла се формира по следния начин:

  ЕИК/идентификационен номер от ТР/ + вид документ, разделени с тире

  Пример:
  123456789-заявление. - сканирано копие на заявление
  123456789-kfo1. - сканирано копие на консолидиран финансов отчет
  123456789-такса - копие на документ за платена такса
  Или ЕИК/идентификационен номер от ТР/ + пореден номер, разделени с тире
  123456789-01. / 123456789-02. / 000569821-03.
  Или ЕИК/идентификационен номер от ТР/ + пореден номер, разделени с тире

  Заплащане на таксите

  За издаване / поддържане на LEI код, считано от 01/01/2024 год. се заплащат следните такси с включен ДДС:
  За присвояване на LEI код – 270,00 лв.с вкл. ДДС
  За поддръжка / пренос и поддръжка – 160,00 лв. с вкл. ДДС
  Таксите се заплащат към ЦД АД по следната банкова сметка:
  Банка: Обединена българска банка АД, клон “Св. София”
  IBAN: BG32 UBBS 7827 1013 6179 05
  BIC: UBBSBGSF
  Основание за плащане: ЕИК на Дружеството, такса ЛЕИ код